Salgs- og leveringsbetingelser


BESTILLINGER

Luxe AS og kunden aksepterer at bestillinger kan sendes pr epost, telefon og sms.


AVBESTILLING/BOMTUR

Avbestillinger skal skje senest kl 17:00 en virkedag før fotografering. Avbestillinger etter denne fristen vil bli ilagt et gebyr i henhold til gjeldende prisliste. Eiendommene skal være klargjort i forkant av tidspunktet som er avtalt for fotografering. Bomtur gjelder i de tilfeller der fotografen møter opp på oppdragsstedet til avtalt tid og sted men er forhindret i å utføre oppdraget ved at han ikke får tilgang til eiendommen (selger er ikke tilstede e.l.), at været ikke tillater at oppdraget utføres eller at eiendommen ikke er tilstrekkelig klargjort for fotografering. I slike tilfeller vil ny tid for fotografering bli avtalt med kunde og kunde vil bli tillagt et gebyr for bomtur i henhold til gjeldende prisliste.


FAKTURERING/BETALINGSBETINGELSER

Standard betalingsbetingelser er 14 dager fra fakturadato, hvis ikke annet er avtalt. Ved betaling etter forfall beregnes det renter iht forsinkelsesrenteloven. Faktura vil bli sendt elektronisk på epost eller i EHF-format. For nye kunder tilkommer et adminitrasjonsgebyr på kr 79,-.


LEVERINGSBETINGELSER

Fotoprodukter og 2D/3D plantegninger vil bli gjort tilgjengelig for nedlastning av megler påfølgende virkedag (innen kl 12:00) etter utført oppdrag. For videoprodukter og digital styling er standard leveringstid kl 12:00 tre virkedager etter utført oppdrag.


REKLAMASJONER

Kunde har ansvaret for å kontrollere at leverte produkter/tjenester ikke har feil eller mangler og opplyse om disse uten ugrunnet opphold og senest innen tre virkedager fra mottak.


FORSINKELSER/FORCE MAJEURE

Luxe AS har intet ansvar for kostnader som følger av forsinket levering. Ved forsinkelser som skyldes forhold utenfor vår kontroll (force majeure) eller som vanskeliggjør gjennomføring av avtalt oppdrag, hos oss eller våre leverandører, kan vi ikke levere produktet i tide. Vi forplikter oss da til å levere så snart forholdene igjen ligger tilrette for å utføre oppdraget.


OPPHAVSRETT/ RETTIGHETER

Fotografiet omfattes av lov om åndsverk (Åndsverkloven). Jf. denne loven har Luxe AS alle rettigheter til sine bilder. Ingen kan bruke et fotografi uten samtykke fra fotografen eller den som formidler fotografens rettigheter. Loven sier at åndsverkloven gjelder for alle typer fotografier og for alle typer bilder gjelder hovedregelen om at eiendomsretten til originalen og bruksretten til fotografiet oppstår på fotografens hand. Fotografen har dessuten krav på å bli navngitt i samsvar med god skikk og bruk. Gjengivelsen av fotografiet skal ikke fremstå som en krenkelse av fotografens anseelse/renommé. Brudd på lovens regler er belagt med straff og erstatningsansvar både for økonomisk og ikke-økonomisk skade. Selv en godtroende tredjepart risikerer økonomisk ansvar.


KUNDENS BRUKSRETT

Kunden har rett til å bruke bildene (bruksrett) i forbindelse med salg og markedsføring av den aktuelle eiendommen oppdraget er bestilt for. Bruksretten utløper når salget av eiendommen er utført og all annen bruk må avtales spesielt med Luxe AS. Kunden har ikke rett til å selge/gi bort/dele materialet videre til tredjepart eller overdra rettighetene til andre uten særskilt avtale med Luxe AS. Dette utgjør en krenkelse av opphavsretten og vil utløse et tilleggsgebyr for utvidet bruksrett.


Ved all markedsføring av – eller henvisning til – eiendommen / prosjektet i medier (tradisjonelle og digitale/sosiale) skal bildet krediteres med teksten: "Foto: Luxe". Manglende kreditering utgjør en krenkelse av åndsverksloven og vil utløse et tilleggsgebyr.


FOTOGRAFENS BRUKSRETT

Luxe AS har til enhver tid lov til å benytte bildene til egen markedsføring uten samtykke fra Kunden. Bilder, som ikke er av eiendommen spesielt, som for eksempel – men ikke begrenset til – bilder av nærområdet og fellesarealer, er ikke eksklusive og kan benyttes av Luxe AS til markedsføring og videresalg.


ALLMENT TILGJENGELIG

Salgs- og leveringsbetingelsene anses tilgjengeliggjort og kjent for våre kunder ved at de ligger åpent på våre hjemmesider.